ഇന്ന്,ഏതൊരു കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നതുനു മുന്‍പേ,അവന്റെ പേരും നാളും ജനനതീയതിയും ,എന്തിനേറെ ,ലിംഗമേതെന്നു പോലും തീരുമാനമാകുന്നതിനു മുന്‍പേ,തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അവന്റെ ജാതി,അവന്റെ മതം.

Wednesday, September 26, 2012

*വേഴാമ്പലിന്റെ കൂട്

*2012 ലെ സംസ്ഥാന ദേവകി വാര്യര്‍ സ്മാരക അവാര്‍ഡ് നേടിയ ഒരവധിക്കാലത്ത് എന്ന കുട്ടികളുടെ നോവലിലെ ഒരധ്യായം 

NntäsS ]pkvX-Im-e-am-c-bn \n¶v F\nUv »«sâ {_À dm_näv In«n-b-t¸Ä A½q\v DÕm-l-am-bn. B ]pkvX-I-§Ä ImWp-t¼mÄ ap¯-Ñ-s\-bmWv HmÀ½ hcnI. AhÄ hfsc sNdnbIp«n Bbn-cp-¶-t¸mÄ apX ap¯-ѳ A½q\v F\nUv »«sâ IY-IÄ hmbn¨v ae-bm-f¯n ]d-ªp-sIm-Sp-¡p-am-bn-cp-¶p. Cw¥o-j-£-c-§Ä Iq«n-hm-bn-¡m-dm-b-t¸mÄ apX At±lw Ahsfs¡m­ണ്ടുp IY-IÄ hmbn-¸n-¨p. AhÄ¡v Cw¥o-jn sXän-ÃmsX hmbn-¡m-dm-b-Xv F\nUv »«¬ IYIÄ hmbn-¨mWv. c­ണ്ടmw-¢m-kn ]Tn-¡p-t¼mÄ A½p Cw¥o-jnepw ae-bm-f-¯nepw kzbw hmbn-¡m³ XpS-§n-. hmbn-¡p-t¼mÄ ap¯-ѳ ASp-¯p-th-W-sa-¶Xv A¡m-e¯v Ah-Ä¡v \nÀ_-Ô-am-bn-cp¶p. A½p Dds¡ hmbn-¡pw. Hmtcm hmN-Ihpw hmbn¨v ae-bm-f-¯n AÀ°w ]d-bpw. D¨m-c-W-s¯täm AÀ°-hy-Xym-ktam Dsണ്ട­-¦n At±lw Xncp-¯n-s¡m-Sp-¡pw. {_À dm_nämbncp¶p Ah-fpsS Gähpw CjvS ]pkvX-Iw. A¡m-e¯v ap¯-ѳ Fhn-sS-t¸m-bmepw Xncn-¨p-h-cp-t¼mÄ I¿n ]pXnb Hcp {_À dm_näv D­ണ്ടm-Ipw. ap¯-Ñ-\mtWm A½q-\mtWm {_À dm_n-än-t\mSv IqSp-X {]nbw F¶v Aѳ Ifn-bm-¡m-dp-­vണ്ട്. B ]pkvX-I-§-fnse kq{X-im-enbpw _p²n-am-\p-amb apbepw Ahs\ IpSp-¡m³ X¡w ]mÀ¯p \S-¡p¶ sN¶m-b-bpw Ipdp-¡\pw Hs¡-bmbn A½qw ap¯-Ñ\pw കളിക്കാറുണ്ട്. Ft¸mgpw AhÄ Bbn-cn-¡Ww apb-se-¶Xv A½q\v \nÀ_-Ô-am-bn-cp-¶p. ImcWw apb-em-WtÃm Ft¸mgpw Pbn-¡p-I. D®m\pw Dd-§m\pw AhÄ¡v ap¯-Ñsâ IY-IÄ tIÄ¡-W-am-bn-cp¶p. A½qsâ c­ണ്ടmw-¢m-knse kv¡qf-h-[n-¡m-e-¯mWv ap¯-ѳ acn-¨-Xv. ap¯-Ñ-t\-¡p-dn-¨pÅ HmÀ½ t]mepw Ct¸mgpw I®p-IÄ \\-bn-¡pw.
' t¿m, Ipsªy´m s\tem-fn-¡tW? At½-s\-¡m-Wm\m?'
Icn-©osS _l-fw-tI«v s]m¶qw Ip«qw At§m-t«mSnh¶p.
'\n§-sfs¸m h¶q! Rm\-dn-tª-bn-ÃtÃm.' A½p I®p XpS-¨p-കൊണ്ട് Nncn-¨p.
'\osb-´n\m Ictª? ho«n-t¸m-hm\m?' Ip«p tNmZn-¨p.
AhÄ I¿n-en-cn-¡p¶ ]pkvXIw ImWn¨p. F\nUv »«sâ IY-I-sf-¡p-dn¨pw ap¯-Ñ-s\-¡p-dn¨pw ]d-ªp. ap¯-Ñs\ HmÀ¯-t¸mÄ I®p-\n-d-ª-Xm-sW¶pw ]d-ªp.
'§«v _¶m Ãmcv¡pw A§«pw t]mt­ണ്ട Ipªo? ¶mepw aq¯-¨t\ HmÀ¯v Ipªo-¸fpw s\tem-fn-¡Wv­ണ്ടÃm. HmesS ]mIyw. RmsfÃmw N¯m Bcm Icbzm?'
'Icn-©y-½bv¡v Rm\ntÃ?' Icn©osS I®p \nd-bp¶Xp കണ്ട് A½p Ahsc kam-[m-\n-¸n-¨p.
'\n\¡o Cw¥ojp ]pkvXIw X\nsb hmbn-¡m³ ]täzm?' Ip«p hnjbw amän.
']äpw, Rm\n-sX{X XhW hmbn-¨n-«p-Å-Xm.'A½qsâ hm¡p-I-fn C¯ncn Al-¦m-c-antà F¶v s]m¶q\v tXm¶n. Ah-sf-¡mÄ cണ്ട­p ¢mkv apI-fnemWv Ip«p ]Tn-¡p-¶-Xv. Ah-\p-t]mepw Cw¥ojv ]pkvXIw hmbn-¡m-³ ]änÃ. ]ns¶-§s\bm ChÄ¡v ]äp-¶-Xv. Ah-\Xv ]d-bp-Ibpw sNbvXp.
' t]mSo ]pfp-h-Sn-¡m-sX. Ip«q-\p-t]mepw Cw¥ojv ]pkvXIw X¸n-¯-Stª hmbn-¡m³ ]äq. ]n¶ytà aq¶mw-¢m-kn ]Tn-¡p¶ \o hmbn-¡-tW.'
']pfp-hà Rm³ ]d-ªXv. kXym-bn«pw Rm³ hmbn-¡m-dp-­vണ്ട. Rm³ CwKvfojv aoUnbw kv¡qfn Atà ]Tn-¡-tW. AXmWv Cw¥ojv \¶mbn hmbn-¡m³ ]ä-W-Xv. ]t£ Ip«p hmbn-¡p¶{X \¶mbn ae-bmfw hmbn-¡m³ F\n-¡m-hn-Ã. At{X-Åq.'
'¶m Ipªn B s]mkvXIw _mbn¡v. ¶«v IX-]-d. Rmfv tI¡mw.' Icn©n CS-s]-«p. A½p aäp-Å-h-cpsS apJ-t¯bv¡p t\m¡n. hmbn-¡m³ Ahcpw ]d-ªp.
'CsX-gp-Xnb Cu F\nUv »«¬ GXp \m«p-Im-c\m? C´y-¡m-c\m?'A½p hmbn-¡m³ XpS-§n-b-t¸mÄ s]m¶q\v kwi-bw.
'\m«p-Im-c-\-Ã-, \m«p-Imcn F¶p ]d. F\nUv »«¬ s]®m. {_n«o-jp-Im-cn. 800þ A[nIw ]pkvX-I-§Ä AhÀ Ip«n-IÄ¡p-thണ്ട­n Fgp-Xo-«p-s­ണ്ട¶m ap¯-ѳ ]d-ª-Xv. ]t£ {_À dm_näv IY-IÄ amt{X Rm³ hmbn-¨n-«p-Åq. AXp Xt¶ണ്ട­v Iptd ]pkvX-I-§Ä.'
'AtÃepw \osb-s´mcp a­-ണ്ട\mSm? Cw¥ojv ]pkvX-Imtà AXv. AXv Cw¥o-jp-Im-ctà Fgp-Xzm, C´y-¡m-c³ F§\ym FgpXzm?' Ip«p s]m¶qs\ Ifn-bm-¡n.
']t£ Ipªn-¡m, Cu ]pkvXIw It­ണ്ടm?' Ae-am-c-bn \n¶v asämcp ]pkvXIw ]pd-s¯-Sp-¯p-sImണ്ട­v A½p ]d-ªp.' CXpw Ip«n-I-Ä¡pth­ണ്ടnbpÅ Cw¥ojv ]pkvXIm-Wv. amÂKpUn IY-IÄ. Fgp-Xn-bXv BÀ sI \mcm-b-¬. At±lw C´y-¡m-c-\m-W-tÃm.'
'tlm, Cu C¦veo-kp-Im-cpsS Hmtcm t]cv! BWmtWm s]®m-tWm¶v tI«mepw Xncn-bq-Ã.' Icn©n Dds¡ Nncn-¨p.
'Um Ip«q, \n\-s¡mcp kq{Xw ImWtWm?' Bjn¡nsâ Dd-s¡-bpÅ tNmZyw Zqsc\n¶p tI«p. FÃmcpw ]pd-t¯-¡n-d-§n. BZy Znhkw s]m¶qsâ I¿n Iണ്ട­ ssk¡nÄ SbÀ Ct¸mÄ Bjn-¡nsâ I¿n-em-Wv. AsXmcp hSn-sIm­ണ്ടp X«n-s¡m-­ണ്ടmWv Ah³ Cd¡w HmSn-bn-d§n hcp-¶Xv.
'FÃmcpw thKw hm. Rms\mcp Imcyw Iണ്ട­p.' apä-¯p- h¶p\n¶v InX-¨p-sIm-­-ണ്ടh³ ]d-ªp. Ahsâ apJw Bth-i-¯m Xnf-§p-¶p-s­ണ്ട¶p A½q\v tXm¶n .
Ip«qtâw s]m¶qtâw _Ôphpw AbÂhm-kn-bp-amWv Bjn-¡v. GXmണ്ട­v Ip«qsâ {]mbw Xs¶ -Im-Wpw. A§n§v Iodnb Po³kpw _«¬kv s]m«nb apjnª jÀ«p-amWv thjw. Ip«q-tâXp t]mse Ahsâ Igp-¯n-ep-മുണ്ട് apjnª Hcp tXmÀ¯v. Npän-¡-d-¡-¯n-\n-S¡v ac-¯n Ibdn ]g-§Ä ]dn-¡p-t¼mÄ B tXmÀs¯mcp Ip«-bpsS ^ew sN¿pw. tXm«n \n¶v ao³ ]nSn-¡p-t¼mÄ AXv he-bmbn D]-tbm-Kn-¡mw. A§s\ Hcp _lp-hn[ D]-I-c-W-am-bn B tXmÀ¯v AhÀ D]-tbm-Kn-¡p-¶p.
'F´mSm? \osb´m Iണ്ട­Xv, Imcyw ]d.' s]m¶q\v BImw£ \nb-{´n-¡m-\m-bn-Ã.
'RmsS tXm«-¯n-tebv¡p h¶m Hcq«w Im«n-¯-cmw.' ]d-bp-¶-Xn-\nsS Xs¶ Ah³ Xncn-tªm-Sm³ XpS-§n. '\obpw ht¶m thW-¦n.' CSbv¡v A½qsâ t\sc t\m¡n ]d-ªp.
' \osb-§v«m Cu ]mbtW? Imcyw ]dªn«p t]mbm-a-Xn.' Ip«p Ahsâ ssk¡nÄ SbÀ _e-ambn ]nSn-¨p-hm-§n. Bjn¡v \n¶p.
'RmsS tXm«-¯nse A½¨n Bªn-eosâ s]m¯nev thgm-¼ev IqSv Iq«oട്ടുണ്ട് . Abnsâ sNe -tI«v ama³ sN¶v t\m¡o-¸fm Itണ്ട­.' Ah³ Hä-izm-k-¯n ]d-ªp. 'sImtd tamfn-em. icn¡p ImWm³ ]äo-em.'
'Zqsc-bpÅ Imcy-§Ä ASp¯p ImWm³ ]äW B km[\w \nsâ I¿neps­ണ്ട¶p ]d-ªntÃ? AsX-Sp-t¯mണ്ട­p hm. ½¡v t]mbn t\m¡mw.' s]m¶p A½q-t\mSv ]d-ªp.
'FhnSym Bjn-¡nsâ tXm«w, sImtd Zqsc-bmtWm? NntämSp tNmZn¡m-sX--§\ym Rm³ hczm?'
'Zqsc-sbm-¶z-Ã. tZ, B ImW-WXm Chsâ tXm«w. \o thKw AsX-Sp-t¯mണ്ട­v hm. tUmIvä-dmân hcp-¼-tgbv¡pw ½¡v t]mbv«v hcmw.' Ip«p Xnc-¡pIq«n. A½p Icn-©osS t\sc t\m¡n.
' Icn-©yt½w _cmw Ipªo. A¸w kmdv *Ie-¼qà Ipªo-s\.'
A½p ss_t\m-¡p-e-dp-sa-Sp¯p hcpt¼mÄ aäp-Ip-«n-IÄ hgn-bn-se-¯n-¡-gn-ªp.
ss_t\m-¡p-e-dn-eqsS F§n-s\-bmWv Zqsc-bpÅ hkv¯p-¡sf ASp¯p ImWp-¶-sX¶v t]mIp¶-h-gn A½p aäp-Å-hÀ¡v ImWn-¨p-sIm-Sp-¯p. A§p-Zq-sc-bpÅ tXbn-e-s¨-Sn-Isf Is¿-¯p¶ Zqsc sXmSm³ ]mI-¯n\p Iണ്ട­-t¸mÄ FÃm-hÀ¡pw AÛp-Xw. ss_t\m-¡p-e-dn\p thണ്ട­n s]m¶qw Bjn¡pw ]nSn-hen XpS-§n-b-t¸mÄ Icn©n CS-s]«p.
' sN¡-½mcv AXv tISm-¡q-tem. ¶«v t_Ww Cu Ipªos\ XÃp-sIm-Ån-¡m³. §\m-tWev AXv s]mtcev sImണ്ട­zbv¡pw \m³. ]d-tª¡mw.'
Icn-©osS `ojWn ^ew sNbvXp. ss_t\m-¡p-eÀ A½qs\ G¸n¨v FÃmcpw Bªn-en-t¨m-«n-tebv¡v thKw \S-¶p.
Bjn-¡nsâ hoSnsâ apä-¯v Ahsâ Ipª-\n-b³ _mh- Ah-sc- Im¯p \n¡p-¶p-­ണ്ടm-bn-cp-¶p. Ip«n-I-fpsS _lfw tI«v ]pd-¯p-h¶ amabpw Ah-tcm-sS¸w IqSn.
Bcpw _lfw h¨v ]£nIsf ieyw-sN-¿cpsX¶v ac-¯nsâ Nph-«n-tebv¡p \S-¡pt¼mÄ ama ]d-ªp. AhnsS IqSp-Iq-«p-¶- Imcyw \½-f-dn-sª¶v ]£n-IÄ¡p a\-Ên-em-bm AhÀ IqSp-t]-£n¨p t]mIpw. AXp-sImണ്ട­v FÃm-hcpw \ni-_vZ-cm-bn-cn-¡-Ww.
henb Hcp Bªnen ac-¯nsâ Db-c-¯n-epÅ s]m¯n-emWv thgm-¼Â IqSp-Iq-«n-bn-cn-¡p-¶-Xv. cണ്ട­p Znh-k-ambn thgm-¼-ens\ B {]tZ-i¯p Iണ്ട­-t¸m-Ä {]IrXn \nco-£-W-¯n XmÂ]-cy-apÅ amabmWv Ahsb {i²n¨Xpw IqSp-Iണ്ട-­p-]n-Sn-¨-Xpsa¶v Bjn¡v ]d-ªp.
'IqSp ]qÀ¯n-bmtbm¶v t\m¡-s«. Xmtg-\n¶p t\m¡n-bm IrXy-ambn ImWm³ km[n-¡p-¶n-Ã.' A½qsâ Igp-¯n Xq¡n-bn-cp¶ ss_t\m-¡p-e-dn-\mbn ssI\o-«n-s¡mണ്ട ­vama ]d-ªp.
'Blm, \¶mbn ImWm³ ]äp-¶p-­ണ്ടtÃm! IqSv ]mXnbpw AS¨n«nÃ. At¸m, s]¬Infn ap«-bn-«n«nà F¶À°w. ap«-bn«p Ignªm s]¬Infn AI-¯p-I-b-dn, IqSv ]qÀ®-ambpw AS-bv¡pw. tZ, \¶mbn ImWmw. i_vZ-ap-­ണ്ടm-¡msX Hmtcm-cp-¯-cmbn t\m¡v.'
amtasS I¿nÂ\n¶pw ss_t\m-¡p-eÀ hm§n Hmtcm-cp-¯-cmbn t\m¡n. Icn-©osS Dugw h¶-t¸mÄ AhÀ kzbw ad¶v s]m«n-¨n-cn-¨p. A½p Npണ്ട­n  ssIh¨v i_vZ-ap-­ണ്ടm-¡tà F¶v BwKyw Im«n. Nncn-b-S¡n FÃmcpw Infn-I-tfbpw IqSpw Iണ്ട­p. A½p CXn-\p-ap¼v arK-im-e-bn- am{XamWv thgm-¼-ens\ Iണ്ട­n«pÅXv.
'\½psS tZiob ]£n-btà thgm-¼Â, F¶n«pw Rm-\n¸gm CXns\ icn¡p ImW-tW. hÃy-]-£n-bm-WtÃm CXv.'
'Cu Infosâ Xtese´m, sXmt¸ym!' Icn©ow BZym-bn-«mWv thgm-¼-ens\ C{X hyà-ambn ImWp-¶-Xv.
'AXnsâ sIm¡v It­ണ്ടm. Fs´mcp hen-¸m-Xn\v!' Ip«p AÛp-X-s¸-«p.
'AtXm-sണ്ട­mcp sIm¯p-In«ym \½sS IY XoÀ¶XpX-s¶.' s]m¶q\v t]Sn AXm-Wv.
'Hcp-Infn hepXpw atäXv C¯ncn sNdp-Xp-am-WtÃm?' Bjn¡v ss_t\m-¡p-e-dn-eqsS t\m¡n-s¡mണ്ട­p ]d-ªp. 'cണ്ട­ntâw I®p-IÄ¡v c­ണ്ടp \nd-m-W-tÃm.'
'icnbm, hÃy-Xnsâ I®v \otew sNdy-Xnsâ tNm¸pw.' ss_t\m-¡p-eÀ Bjn-¡nsâ I¿nÂ\n¶v ]nSn-¨p-hm§n t\m¡n-s¡mണ്ട ­v s]m¶p ]d-ªp.
AXn\nsS _mhbv¡pw ImW-W-sa-¶p-]-dªv Ah³ Ic-bm³ XpS-§n. ss_t\m-¡p-e-dn-eqsS t\m¡o«v Ah-s\m¶pw ImWp-¶n-sÃ-¶mbn ASp¯ ]cm-Xn.
'\o sNdy Ip«ytÃ? C¯n-cow-IqSn hÃy-Xm-bmte CXn-eqSn t\m¡m-s\ms¡ ]Tn¡q.' A½p Ahs\ ]dªp a\-Ên-em-¡m³ t\m¡n-sb-¦nepw Ah³ Ic-¨n D¨-¯n-em-¡n.
'\ap-¡-t§m«p amdn \n¡mw. CsÃ-¦n Chsâ Ic-¨n tI«v Infn-IÄ t]mtb-¡pw.' ama FÃm-h-tcbpw Iq«n Infn-¡qSv ss_t\m-¡p-e-dn-eqsS ImWm³]m-I-¯n\v Ipd-¨p-amdn Hcn-S-¯n-cp-¶p.
 'C\n ]d-bmw. Xe-bnse B sXm¸n-bmWv thgm-¼-ep-Isf Xncn-¨-dn-bm-\pÅ Gähpw Ffp-¸-h-gn. B¬In-fn¡v s]¬In-fn-sb-¡mÄ hen¸w IqSp-X-em-bn-cn-¡pw. s]¬In-fn-bpsS I®p-IÄ tNm¸pw B¬In-fn-bp-tSXv \oe-bp-am-Wv. Hmtcm-cp-¯-cmbn t\m¡q A§n-s\-X-s¶-b-tÃ-¶v. _l-f-ap-­ണ്ടm-¡-cp-Xv.' ama ]dªp\nÀ¯n-b-t¸mÄ Hmtcm-cp-¯-cmbn ss_t\m-¡p-e-dn-eqsS t\m¡n.
'Hme-_sS ac-¯nev F´v¶m sIm¯n-¸-dn-¡tW I_otd?' Icn©n ama-tbmSp tNmZn¨p.
'Ahcv IqSp-­m-¡p-I-bm-Wv. C¯cw hen-b-a-c-§-fpsS s]m¯n-emWv Ch IqSp­m¡pI. s]¬In-fn¡v ap«-bn-Sm³ thണ്ട­n-bmWv IqSp-­ണ്ടm-¡p-¶-Xv. IqSp-­ണ്ടm-¡n-¡-gn-ªm s]¬Infn Iq«n-\p-Ån¡-b-dnb tijw sIm¡p ]pd-¯n-Sm³ am{Xw hen-¸-apÅ Hcp Zzmcw Hgn¨v _m¡n-`mKw ac-¯nsâ sXmenbpw sNfnbpw Ah-bpsS Xs¶ ImjvThpw D]-tbm-Kn¨v Xpd-¡m³ ]äm-¯-hn[w `{Z-ambn AS-bv¡pw. kz´w Xqh-ep-IÄ s]mgn¨v AXp-]-tbm-Kn¨v ]Xp-]Xp¯ Hcp sa¯-bp-­ണ്ടm-¡n, AXn-emWv ap«-bn-Sp-I.'
'At¿m, AI-¯p-I-bdn IqSS-¨m AXp ]ns¶-§\ym Fs´-¦nepw Ign¡zm? ap« hncn-bp-¼-tgbv¡pw A½-¡nfn acnt¡zm?' A½q\v ]cn-{`a-am-bn.
'AtÃepw Ah-ä-§¡v s_Åw IpSn-¡m³ I¿q-Ã-tÃm. sImt¡ev sXmtf-Å-tXmണ്ട­v Hmev s_Åw IpSn-¨mepw AXv sXmtണ്ട­-se-¯-tW\p apt¼ HbvIn t]mhpw. AXm C_ä§fv ab _c-WXpw Im¯v I¿-tW. atb¯v Hmev am\-t¯bv¡pw t\m¡n sIm¡pw sXmd¶n-cn-¡pw. A¸w ab-s_Åw HmevsS sXmt­-ണ്ട¡qSn Fd§n _b-än-se-¯pw.' Icn©n kz´w hnÚm\w Ip«n-IÄ¡p ]IÀ¶p-sIm-Sp-¯p. amtasS apJ-s¯mcp Nncn ]SÀ¶p.
'AsXms¡ shdpw sI«p-I-YItfm Ihn-`m-h-\tbm am{X-amWv Icn-©o. thgm-¼-ensâ sIm¡n\v Xpf-bp-anà ag-bp-ambn thgm-¼-en-s\mcp _Ô-hp-an-Ã.' ama ]dªp \nÀ¯o-t¸mÄ Icn-©osS apJw Ccp-­ണ്ടp.
'A½-¡nfn ]ns¶-§\ym amam Xoä Xn¶zm? Abv\v ship-¡qtÃ?'
's]¬Infn Ht¶m ct­ണ്ടm ap«-I-fn-Spw. Ah hncn-bp-¶-Xp-hsc Iq«n AS-bn-cn-¡pw. GXmണ്ട ­v \mÂ]Xp Znh-k-¯n-\p-Ån ap« hncn-bpw. Ipªp-§Ä¡v c­ണ്ടmgvN {]mb-am-Ip-t¼mÄ A½bpw Ipªp-§fpw tNÀ¶v IqSnsâ AS¨ `mKw sIm¡p-sImണ്ട­v sIm¯n s]m«n-¡pw. A{Xbpw Znhkw A½bv¡pw Ipªp-§Ä¡pw `£Ww tXSn sImണ്ട­p-h¶p sImSp-¡pI F¶Xv B¬In-fn-bpsS D¯-c-hm-Zn-¯-am-Wv. GItZiw A¼-¯©p Znhkw Ignªv IqSnsâ hmXn sIm¯n-s¸m-fn¨v ]pd-¯p-h-cp¶ s]¬Infn XSn-¨p-sIm-gp¯v kpµcn Bbn-«pണ്ട-­m-hpw. A½bv¡pw Ipªp-§Ä¡pw Xoä-tXSn Ae-bp-¶-Xn-\n-S-bn kz´w `£WImcy-¯n {i²n-¡m¯ Aѳ Infn At¸m-tgbv¡pw saenªn«pണ്ട-­m-hpw. a\p-jy-tc-t¸mse Xs¶-bmWv Ah-cpw. H«p-an¡ -hn-Sp-I-fnepw At½w Ip«n-Itfw t]mäm³ thണ്ട­n AѳamÀ kz´w BtcmKyw t]mepw t\m¡msX _p²n-ap-«p-¶Xp ImWp-¶n-tÃ.'
'R§sS ho«n AÑ\pw At½w tPmen¡p t]mIp-¶p-­ണ്ടtÃm?' A½p ]dªp \nÀ¯n-bXpw Bjn¡v s]m«n-¡-c-ªXpw Hcp-an-¨m-bn-cp-¶p.
'F´m? F´p-]äo Bjnt¡?' FÃm-cpw ]cn-{`an-¨p.
'sâ Dt¸w §s\ Xs¶-bm-bo\n. R§sf t]mäm³ D¸ Hcp-]mSv IjvS-s¸-«v. D¸ Iªn-t]mepw IpSn-¡m-dnà ]e-¸-fpw. ¶n«pw. . .' G§-en-\n-S-bn Ah\v Ah-km\ hmNIw apgp-an-¡m-\m-bn-Ã.
'\n§¡v ama-bn-tÃ, D¸mt¸tÃ? Ic-b-tÃ, tam³ Icªv _mtht\w IqSn Ic-bn-¡-tÃ.' ama Ahs\ tNÀ¯p-\nÀ¯n Xe-bn XShn Biz-kn-¸n-¡m³ t\m¡n..
cm{Xn Icn©n Ahsâ IY ]d-ªp-. Bjn-¡n\pw _mhbv¡pw AÑ\pw A½bpw CÃ. Ipd¨p Zqsc asämcp {Kma-¯n-em-bn-cp¶p Ahsâ hoSv. Ahsâ D¸ \à Irjn-¡m-c-\m-bn-cp-¶p. _m¦n \n¶v temsW-Sp-¯mWv Irjn sNbvXn-cp-¶-Xv. kt´m-jm-bn«v Ign-bp-¶-Xn-\nsS Irjn \in-¨p. _m¦o-s¶-Sp¯ tem¬ Xncn-¨-S-bv¡m³ \nhr¯n-bn-ÃmsX At±lw Bß-lXy sNbvXp. ]nSn¨p \n¡m³ {iaw \S-¯n-t\m-¡n-sb-¦nepw Ipªp-§-sf-t¸m-äm³ Hcp hgnbpw ImWmsX Ipd¨p amk-§Ä¡p tijw Ah-cpsS D½bpw Bß-lXy sNbvXp. Hcp-h-b-Êp-Im-c³ _mhtbbpw aq¶mw ¢mkn ]Tn-¨n-cp¶ Bjn¡nt\bpw A¶v D½-bpsS ho«n-tebv¡v sImണ്ട­p-t]m-¶-XmWv.
'hb-\m-«n IÀjI Bß-lXy Hcp XpSÀ¡-Y-bm-hp-I-bm-Wv.' Icn©n ]dªp \nÀ¯n-b-t¸mÄ Nnä ]d-ªp.
                                   þþ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þþ
*Ie-¼pI= tZjy-s¸-SpI

No comments:

Post a Comment